Fachschaften und studentische Initiativen

Fachschaft Kulturwissenschaften
Universitätsallee 1, C5.011
21335 Lüneburg
kuwifachschaft@stud.leuphana.de

Fachgruppenvertretung B.A. Digital Media
Universitätsallee 1, C5.011
21335 Lüneburg
fgvmdm@leuphana.de

Fachgruppenvertretung B.A. Kulturwissenschaften
Universitätsallee 1, C5.011
21335 Lüneburg
Homepage
fachschaft@kuwi-lueneburg.de

Fachgruppenvertretung B.A. Politikwissenschaft
Universitätsallee 1, C5.011
21335 Lüneburg
fgvpowi@leuphana.de

Fachgruppenvertretung M.A. Kulturwissenschaften
Universitätsallee 1, C5.011
21335 Lüneburg
fgv-kuwimaster@leuphana.de