MECS Events 2019


[Translate to Englisch:] Internationales Symposium True Oil

[Translate to Englisch:] Niklas Luhmann am OVG Lüneburg (05. – 06. Dezember 2017)

[Translate to Englisch:] PERSPECTIVE RULES! (17. – 18. Januar 2017)

[Translate to Englisch:] Agent Cultures and Zombielands (23. – 25. Juni 2016)