Kontakt

Strukturfondsbeauftragte

  • Andrea Japsen

Pressesprecher

  • Henning Zühlsdorff

The ma­jor EU pro­ject is being co­or­di­na­ted by Lars Pöppel, Mar­ti­na Bech­ter, Ma­ri­et­ta Lin­den­mai­er, Tim Ka­wa­lun, Ur­su­la Zip­pe­rer, Thors­ten Kurtz, and Jen­ni­fer Schütt.